Bestuur en commissies

De kerkraad heeft de leiding over de gemeente gekregen met het doel om dienstbaar te zijn aan de gemeenteleden. De kerkraad bestaat uit twee gedeelten. Het bestuursteam en de pastrale/diaconale raad. Als geheel komt de kerkraad een paar keer per jaar bij elkaar voor hoofdlijn en bezinning. Het praktische werk gebeurt in het bestuursteam en de pastorale/diaconale raad.

Bestuursteam

Het bestuursteam bestaat uit twee predikanten en enkele taakveldouderlingen. Het bestuursteam is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het functioneren van de taakvelden, waaronder ook alle commissies, werkgroepen en functies in de gemeente vallen. De manier waarop we weillen leiding geven hebbben we verwoord in onze visie op leidinggeven.

Pastorale/diaconale raad

De pastoraat/diaconaat bestaat uit wijkouderlingen, twee diakenen en één predikant. Zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeenschap. Dit gaat om het stimuleren van groei in discipelschap (leerling zijn van Jezus), via diverse vormen van kringen en vorming. En om het toezien dat het onderling omzien (pastoraat en diaconaat) goed functioneert. Om dit praktisch vorm te geven is de gemeente ingedeeld in wijken en Koepels. Daarbinnen kan ontmoeting, geloofsgroei en onderlinge zorg vorm krijgen op vele manieren. 

Taakvelden Bestuursteam

Commissies en (tijdelijke) werkgroepen horen bij een taakveld, om opdrachtgeverschap, aandacht en bemensing te borgen.

         
Eredienst Kinder- & jeugdwerk Pastoraat & diaconaat Samenleven Beheer & organisatie
Rutger van Eerde John Rietveld Cornelis Hamstra Freddi Bouwman Chris Rasmussens
         
Voorgangers Jongerenwerker Pastoraal team Alpha cursus Commissie van Beheer
Coordinator Liturgie Crècheteam Diaconaal team Pioniersplekken Kosters
TOED Team Kinderbijbelklas Wijken en Koepels Gevangenenwerk Kerkelijk bureau
Gebedsteam Club United (jeugd 12-16) Vertrouwenspersonen ABC Bus  
Cantorij Catechesaties (16+) Contactmorgen Stadswerker  
Band Sing it Out Connected (16+) Toerusting koepels    
Organisten        
         
Voorzitter Scriba Visieontwikkeling & -bewaking  
Arno Pilon Wilma de Boer Gert Hutten    
Communicatie cie.