Kerkbestuur

De kerkraad heeft de leiding over de gemeente gekregen met het doel om dienstbaar te zijn aan de gemeenteleden. De raad bestaat uit twee gedeelten.

Het ene deel is een bestuursteam, bestaande uit twee predikanten en enkele taakveldouderlingen. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het functioneren van deze taakvelden, waaronder ook alle commissies, werkgroepen en functies in de gemeente vallen. We kennen de volgende taakvelden: getuigen (woord en daad naar onze naasten in de stad), eredienst, kinder- en jeugdwerk, beheer & organisatie en pastoraat/diaconaat. Daarnaast maakt een scriba en een voorzitter het bestuursteam compleet. Een overzicht van taakvelden en bijbehorende commissies is hier te vinden.

Het taakveld pastoraat/diaconaat vinden we zo belangrijk en is zoveel omvattend dat we hier het andere deel van de kerkraad specifiek de leiding over geven: dit is een pastorale/diaconale raad bestaande uit wijkouderlingen, twee diakenen en één predikant. Zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeenschap. Dit gaat om het stimuleren van groei in discipelschap (leerling zijn van Jezus), via diverse vormen van kringen en vorming. En met het toezien dat het pastoraat en diaconaat (onderling omzien) functioneert. Omzien in allerlei vormen: meeleven, praktische hulp, troost en bemoediging, zorg bij (geloofs)moeiten, gebed. Om dit praktisch vorm te geven is de gemeente ingedeeld in wijken. Binnen de wijken kan ontmoeting, geloofsgroei en onderlinge zorg vorm krijgen op vele manieren. Wil je weten welke functionarissen aan jouw wijk verbonden zijn? Log dan in op Mijn Koepel en ga naar het tabje Kerkleden. Selecteer de wijk waarvan je informatie wilt opvragen. Boven het wijkoverzicht vind je de namen en telefoonnummers van o.a. de ouderlingen en de diakenen die aan de betreffende wijk verbonden zijn.

Als geheel komt de kerkenraad een paar keer per jaar bij elkaar voor hoofdlijn en bezinning. Het praktische werk gebeurt dus in het bestuursteam en de pastorale/diaconale raad.

Visie op leiding geven

Als leiders zijn we onderdeel van de gemeente en we trekken samen met de gemeente op. Onze taak daarbij is de gemeente voor te gaan in het volgen van Jezus, het liefdevol dienen van God, de gemeenschap en de wereld om ons heen. De manier waarop we dit doen vatten we samen met de woorden genade leiderschap. Genade duidt op de principes van genade die Jezus Christus ons leert en de Geest ons toe-eigent. Leiderschap gaat over het dienend en liefdevol voorgaan van de gemeente, zoals Christus ons is voorgegaan en omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor visie, richting en verbinding, goed bestuur en beheer.

We hebben deze visie verder uitgewerkt naar concrete principes op één pagina, die hier is te vinden.

Contact Moderamen van de Kerkenraad

Voorzitter: Arno Pilon | (0481) 785 090 | voorzitter@koepelkerk.nl

Scriba: Wilma de Boer | (026) 3618670 | scriba@koepelkerk.nl

Voorzitter pastorale/diaconale raad: Ard van der Woude | (026) 321 43 35 | ard.alet@gmail.com