Pastoraal Team

Welkom op de pagina van het pastoraal team van de Koepelkerk.

Fijn dat je ons gevonden hebt!

Hieronder volgt een korte uitleg hoe de pastorale zorg bij ons geregeld is en wat je kunt doen als je pastorale zorg nodig hebt. 

Rolverdeling en verantwoordelijkheden:

 • Koepels: geven onderling pastoraat, basispastoraat. 
 • Pastorale ouderlingen: pastorale zorg waar basispastoraat niet toereikend is. 
 • Diakenen: houden praktische hulp aan gemeenteleden gaande.
 • Predikant(en): geven bij uitzondering intensief pastoraat.
 • Leden pastoraal team: geven pastorale zorg in situaties waarin anderen die zorg niet kunnen geven, om diverse redenen [1]

Route:

 • Aanmelden via de coördinator van het pastoraal team (klik door naar persoonsgegevens).
 • Kan rechtstreeks, of via ouderling, koepelwerker of andere kerkwerker/gemeentelid
 • De coördinator zoekt binnen het Pastoraal Team wie het traject kan oppakken (bij voorkeur vrouw-vrouw/man-man). Ze doet dit anoniem en zal de gegevens van de hulpvrager alleen doorgeven aan degene die het pastoraal traject gaat doen.
 • De pastoraal werker neemt contact op met de hulpvrager om te komen tot een eerste afspraak.
 • In het eerste gesprek worden concrete afspraken gemaakt: hoe vaak zal er contact zijn, gedurende welke periode, wat is het doel van de gesprekken, waar vinden zij plaats en hoe lang duren zij per keer?
  Dit ten behoeve van het creëren van heldere verwachtingen, van zowel de hulpvrager als de pastoraal werker.
 • Het gaat om pastoraal contact. De bijbel en het geloof hebben een centrale plek in de gesprekken.
 • De grenzen van het pastoraat worden nauwkeurig bewaakt. Zo nodig wordt verwezen voor professionele hulpverlening.
 • De pastoraal werker koppelt terug aan de coördinator wanneer het traject is afgerond.

Privacy en geheimhouding:

Leden van het Pastoraal Team hebben geheimhoudingsplicht t.a.v. alles wat hen in vertrouwen wordt verteld. 

De zorgvrager wordt op de hoogte gesteld als er overleg plaatsvindt met de betreffende ouderling en/of predikant. Ook wordt de zorgvrager vooraf toestemming gevraagd of (naamloos) overleg mag plaatsvinden binnen het Pastoraal Team.

Meer informatie en achtergronden?

Klik door naar ‘Handleiding pastoraal team’.
Klik door naar ‘Teamleden pastoraal team’.

[1] Tijd, deskundigheid, vertrouwen, veiligheid zijn een paar voorbeelden.